Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς

Εργαστήριο 1: Θεωρητικές γνώσεις για την οικογενειακή βία και την κακοποίηση στην Ευρώπη

Πρόσωπο με πρόσωπο

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

Εργαστήριο 2: Το Μοντέλο Οικογένειας Μάθησης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

Εργαστήριο 3: Είμαι σε θέση να δημιουργήσω τα δικά μου κόμικς και ηχητικά βιβλία

Πρόσωπο με πρόσωπο

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422

Copyright © | Privacy policy