Οικογενειακή μάθηση για την προώθηση θετικών σχέσεων

Σχετικά με το έργο

Το πρόγραμμα IRENE προκύπτει από την ανάγκη να δοθεί μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική απάντηση στις διάφορες μορφές βίας που μπορεί να εμφανιστούν στο οικογενειακό πλαίσιο, όπως η έμφυλη βία, η κακοποίηση παιδιών, η βία μεταξύ παιδιών και γονέων ή η κακοποίηση ηλικιωμένων.

Πρόγραμμα για γονείς

Το Πρόγραμμα για γονείς για οικοδόμηση θετικών οικογενειακών σχέσεων ασχολείται με τα εξής θέματα: 

  • Διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια
  • Οικοδόμηση θετικών σχέσεων
  • Εξάσκηση της αυτοφροντίδας

Εργαλειοθήκη οικογενειακής μάθησης

Η εργαλειοθήκη Οικογενειακής Μάθησης παρέχει ηλικιακά κατάλληλες μαθησιακές πηγές για να βοηθήσει τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες της οικογένειας να οικοδομήσουν θετικές οικογενειακές δυναμικές.

Εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς

Μέσω της ενότητας “Εκπαίδευση των εκπαιδευτών”, οι εκπαιδευτές πρώτης γραμμής υποστήριξης οικογενειών και οι εκπαιδευτές ενηλίκων από τις κοινότητες των εταίρων θα μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή της πλήρους δέσμης πηγών οικογενειακής μάθησης μέσω του τελικού αποτελέσματος του έργου μας – Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτές ενηλίκων.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422

Copyright © | Privacy policy