Ενημερωτικό Δελτίο 2

Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του έργου IRENE είναι εδώ! Ελέγξτε το ενημερωτικό μας δελτίο για να δείτε τα συναρπαστικά μας νέα και πολλά άλλα!

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000033422

Copyright © | Privacy policy