O projekcie

Zarys projektu

Projekt IRENE powstał z potrzeby zaoferowania multi-dyscyplinarnej i wielokulturowej odpowiedzi na różne formy przemocy, które mogą wystąpić w kontekście rodzinnym, takie jak przemoc ze względu na płeć, przemoc wobec dzieci, przemoc między rodzicami czy przemoc wobec osób starszych.

W całej Europie rodziny są w kryzysie i jesteśmy głęboko przekonani, że nadszedł czas, że powinno istnieć odpowiednie podejście edukacyjne skoncentrowane na rodzinie, które zapobiegnie osiągnięciu przez rodziny punktu kryzysu. Dzięki ukierunkowanym interwencjom edukacyjnym na poziomie rodziny oraz skutecznemu kierowaniu do dostępnych służb społecznych w każdym państwie członkowskim UE, konkretnym celem projektu IRENE jest wspieranie rodzin w podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie i eliminowanie przemocy domowej w rodzinie, w całej Europie.

Cel

Poprzez projekt IRENE staramy się promować pozytywne i opiekuńcze relacje w europejskich rodzinach oraz chronić ich członków przed doświadczaniem i byciem świadkiem przemocy i nadużyć.

Cele Szczegółowe

Poprzez projekt IRENE dążymy do:

  • Wspierania rodziców w ich roli jako głównych wychowawców swoich dzieci.
  • Włączenia dziadków i starszych dorosłych do modelu uczenia się w rodzinie
  • Stworzenie „podejścia do całej rodziny” w celu przeciwdziałania przypadkom przemocy domowej i wykorzystywania, co stanowi znaczącą innowację w dziedzinie uczenia się w rodzinie.

Rezultaty

  • Program dla rodziców do Budowania Pozytywnych Relacji Rodzinnych
  • Zestaw narzędzi do nauki w rodzinie – komiksy, interaktywne magazyny cyfrowe i książki audio.
  • Program doskonalenia zawodowego dla edukatorów dorosłych.

Metodologia

Aby poinformować o procesie rozwoju i zatwierdzić opracowane produkty, kluczowi interesariusze zostaną włączeni do planu pracy projektu, a partnerzy będą wracać do swoich lokalnych grup wsparcia uczenia się w rodzinie w regularnych odstępach czasu w celu testowania, wzajemnej oceny i informacji zwrotnej. Proces ten pomoże zapewnić, że kluczowi lokalni interesariusze mają poczucie odpowiedzialności za opracowane wyniki. Zachęci to ich do działania jako lokalnych rzeczników projektu, promujących osiągnięte rezultaty w swoich grupach rówieśniczych. Konsorcjum IRENE będzie stosować podejście oddolne do pracy z lokalnymi rodzinami w celu rozwiązania problemu przemocy domowej oraz budowania ich odporności na ten problem w rodzinie. Partnerzy będą realizować każde z poniższych działań co miesiąc, aby zapewnić realizację wszystkich celów projektu i wypracowanie wszystkich rezultatów na czas i zgodnie z proponowanym harmonogramem projektu.

Partnerzy

Asociación andaluza de apoyo a la infancia – ALDAIMA

Stowarzyszenie Aldaima powstało w 1998 roku z doświadczenia grupy profesjonalistów w dziedzinie ochrony dzieci, a jego głównym celem jest ochrona i wsparcie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji. Jako jedna z pierwszych jednostek upoważnionych przez Rząd Regionalny Andaluzji, od 1999 roku zarządzamy Programami Rodzinnej Opieki Zastępczej w prowincji Granada, aby zaoferować dzieciom potrzebującym środowisko rodzinne, w którym mogłyby się wychowywać, jako alternatywę dla instytucjonalnych ośrodków opieki zastępczej. Nasz zespół składa się z profesjonalistów z różnych dziedzin (psychologia, praca społeczna i edukacja, prawo), wyspecjalizowanych i zaangażowanych w ochronę praw dziecka. Zapewniamy wsparcie terapeutyczne dzieciom, które doświadczyły sytuacji kryzysowych lub przemocy w rodzinie, stosując interwencje o kontrastowej jakości i oparte na podejściu partycypacyjnym. Rozwijamy projekty oparte na solidarności i zaangażowaniu społecznym, jako narzędzia zapewniające ochronę dzieci i młodzieży, promując kulturę dobrego traktowania, uznanie praw dzieci i młodzieży oraz pracując na rzecz integracji i zapobiegania pojawianiu się zachowań agresywnych u nastolatków i młodzieży z grup ryzyka.

The Rural Hub CLG
The Rural Hub został założony w 2012 roku przez grupę specjalistów z dziedziny edukacji, szkoleń i rozwoju obszarów wiejskich w odpowiedzi na wpływ kryzysu gospodarczego na małe wiejskie wioski i miasteczka w Irlandii. Od momentu powstania, The Rural Hub zapewnia szeroki zakres szkoleń i programów rozwoju potencjału dla lokalnych mieszkańców, profesjonalistów, grup społecznych i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w rozwoju społeczności, integracji społecznej i budowaniu sieci kontaktów oraz oferujemy szereg inicjatyw lokalnych angażujących młodzież z terenów wiejskich, społeczności migrantów, odizolowanych starszych mieszkańców, rodziny i pracowników. Pracujemy z tymi grupami, wykorzystując kreatywne podejścia i testowania mediów cyfrowych aby wspierać większą spójność społeczną wśród lokalnych społeczności w hrabstwie Cavan. Dostarczamy nieformalne programy edukacyjne dla dorosłych i młodzieży oraz programy „Młodzież w mediach”, które prowadzimy w naszej Strefie Mediów (DMZ) w Virginii, Cavan.
INSTITUTE OF DEVELOPMENT
IoD to organizacja założona 2003 roku z wizją przyczyniania się do poprawy jakości życia społeczeństwa poprzez ciągły rozwój jednostki, rodziny oraz zasobów ludzkich organizacji biznesowych i edukacyjnych. Instytut promuje odporność, poczucie dobrostanu, mindfulness, zdrowie psychiczne i pozytywne spojrzenie na życie, pobudzenie umiejętności twórczych, zwiększenie wydajności, odporność na stres i doświadczenie szczęścia. Instytut posiada znaczną wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i oferowaniu możliwości szkoleniowych w zakresie wzmacniania pozycji nauczyciela i dobrego samopoczucia, samoświadomości, poczucia własnej wartości, inteligencji emocjonalnej, zarządzania stresem, uczenia się we współpracy, wartości i kreatywnego myślenia, umiejętności życiowych i zatrudnienia, zastosowań psychologii pozytywnej, doradztwa zawodowego.
CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA
Co&So jest konsorcjum spółdzielni zlokalizowanym we Florencji we Włoszech, które obejmuje 40 spółdzielni działających na polu społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. Co&So ma 29 pracowników, którzy świadczą usługi dla stowarzyszonych spółdzielni, główne usługi to: administracja, monitorowanie konkursów i składanie ofert głównie na zamówienia publiczne, oferowanie możliwości europejskich w celu promowania innowacji w spółdzielniach w zakresie poprawy kompetencji pracowników i usług, certyfikacja jakości, komunikacja. Łącznie personel pracujący w zrzeszonych spółdzielniach to 5000 profesjonalistów, a roczny dochód Co&So to około 90 000. 000 euro, na który składają się usługi świadczone przez wszystkie spółdzielnie. W Co&so istnieje specjalne biuro zajmujące się funduszami europejskimi z bardzo wykwalifikowanym personelem, który ma ponad 15 lat doświadczenia. Sześć spółdzielni Co&So pracuje bezpośrednio z grupą docelową projektu i zarządza usługami edukacyjnymi i projektami dla dzieci i ich rodzin. Ważną usługą prowadzoną przez Co&So jest Family Hub, który świadczy usługi edukacyjne dla rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Spółdzielnie te działają na obszarze Florencji, Lucca, Grosseto, Prato i Arezzo i zarządzają około 185 usługami od przedszkola do szkół podstawowych, niektóre w imieniu władz publicznych.
Générations Solidaires Val-d’Oise
GSVO 95 jest stowarzyszeniem powstałym w czerwcu 2010 roku, w celu działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej i na rzecz zrównoważonego rozwoju departamentu Val-d’Oise. Główne działania GSVO 95 są międzypokoleniowe akcje społeczno-kulturowe, których celem jest wspieranie integracji społecznej różnych grup docelowych. Poprzez szkolenia zbiorowe, warsztaty i działania społeczno-kulturalne GSVO 95 promuje różnorodność społeczną, tolerancję i równość.
VIVA FEMINA
Fundacja „Viva Femina” jest fundacją kobiecą zlokalizowaną na terenie województwa podkarpackiego w Polsce. Naszym głównym celem jest działanie na rzecz kobiet, osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych na rynku pracy. Wdrażamy dobre praktyki w zakresie problematyki płci oraz promujemy równość szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, a także wdrażamy dobre praktyki w zakresie edukacji. Viva Femina pracuje bezpośrednio ze swoją grupą docelową w szczególności z kobietami niepełnosprawnymi zarówno fizycznie jak i z trudnościami w uczeniu się, prowadzi mentoring i coaching w naszym regionie, zapewniając poradnictwo zawodowe, usługi psychologa, aktywizację zawodową i społeczną, współpracuje z firmami w celu organizacji praktyk dla osób niepełnosprawnych w sektorze gastronomicznym, oferuje mentoring i coaching dla tej grupy docelowej. Promujemy przedsiębiorczość wśród kobiet i uczenie się w miejscu pracy.
Proportional Message – Associação
Proportional Message jest stowarzyszeniem, które wspiera osoby ze środowisk defaworyzowanych poprzez rozwój humanistycznych wartości edukacyjnych. Zachęcamy ludzi do angażowania się w działania na rzecz wsparcia społecznego, nauki i integracji, które obejmują cały monitoring, wsparcie i działania badawcze. Dążymy do zaspokojenia potrzeb migrantów, uchodźców i ofiar w podobnych sytuacjach. Dodatkowo podejmujemy działania z zakresu otwartej edukacji i akcji społecznych dla marginalizowanych dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i szkolenia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych z grup defaworyzowanych.

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej strony internetowej nie oznacza poparcia treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000033457

Copyright © | Privacy policy